خبر های کوتاه نوسان

در پرونده واردات چای، تخلفاتی در گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد و سازمان ملی استاندارد رخ داده است

بازرس‌ کل امور صمت سازمان بازرسی‌:
🔹در پرونده واردات چای تخلفاتی در حوزه گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد و سازمان ملی استاندارد دخیل هستند و همکاری در جهت بردن ارز از کشور داشته‌ا‌ند.
🔹 اکنون پرونده در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است و با توجه به حجم تخلفات در دستگاه‌های اجرایی، ابتدای کار برای جلوگیری از فرار متهم، پرونده را به دادستان تهران ارسال کردیم.
@navasanchannel

Send money to Iran