خبر های کوتاه نوسان

زعفران ایرانی به سرنوشت پسته و فرش دچار شد

دبیر شورای ملی زعفران:
🔹 افغانستان سال گذشته ۴۰ تن زعفران از ایران خریداری کرد و سپس در بازارهای خود ما بفروش رساند
@navasanchannrl

Send money to Iran