انتخاب تاریخ

ین ژاپن
آخرین نرخ
342
بیشترین
342
کمترین
342
شروع بازار
342

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ین ژاپن