انتخاب تاریخ

دینار کویت
آخرین نرخ
163,110
بیشترین
163,110
کمترین
163,110
شروع بازار
163,110

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دینار کویت