انتخاب تاریخ

ریال عمان
آخرین نرخ
130,870
بیشترین
130,870
کمترین
130,870
شروع بازار
130,870

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ریال عمان